CLAVET EN |  IT |  ES |  FR |  GR |  RO |  HR |  TR |  
  Naučiti
  Najbolje prakse |  Preglednik BP |  Smjernice BP |
  Mreža
  Otvorena za područja lokalnih vlasti |  Imenik lokalnih vlasti |  
  Projekt
  Šta je CLAVET? |  Partneri |  Novosti i Dnevni red |
  Preglednik
  » Napredno pretraživanje
  
Pretraga najboljih praksa:   

Želite li
znati više
o CLAVET ?

 

Prijavite se ovdje:
  

     Ažuriraj
     Ukloni
     
 


ZADNJA NOVOST
04
Nov
Inauguracija web stranice
04
Nov
Svi partneri na kick-off sastanku u Malagi Projekta
   Rezultati za: Education.
  Uredi prema:    Abecednim redom  


Zemlja:
Eastern Europe
Italy
Nothern Europe
Southern Europe
Western Europe

Područje: Education

Povezani roditelji


Zemlja:
Croatia

Područje: Agriculture, Agroindustry and Fishery

Culture and Multimedia

Education

International Relationships and EU Projects

Tourism

EU LAB - Interaktivna radionica o pripremi i vođenju projekata financiranih od strane EU za regionalni razvoj u Centru za EU i međunarodnu suradnju.

ključne riječi: EU projekti, edukacija za lokalne i regionalne službenike, turizam i kultura, infrastruktura, mala i srednja poduzeća, poljoprivreda i ruralni razvoja

U jesen 2015., Istarska županija pokrenula je ciklus radionica o EU financirim projektima pokrivajući četiri glavne teme usmjerene hrvatskim dionicima (državnih službenika iz lokalnih i regionalnih vlasti, mala i srednja poduzeća, studenata i stručnjaka u EU projektima).

Radionica je organizirana u okviru projekta (IPA Adriatic CBC Programme) AdriGov u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Bale (Hrvatska) koja je osnovana od strane Istarske županije za osposobiti sudionike na jadranskom području. Centar je pokriven širok spektar različitih radionica, treninga i seminara u posljednje 3 godine.

Ciklus obrazovanja "EU LAB - Europska laboratorija" u Puli u mjesecima listopadu i studenom 2015. godine sastojala se u četiri radionice koje pokrivaju sljedeće teme:

1. financira EU projekte u sektorima turizma i kulture;
2. financira EU glavne i infrastrukturne projekte;
3. projekte koje financira EU za mala i srednja poduzeća;
4. projekte koje financira EU u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ciklus obrazovanja imala je za cilj poboljšati znanje i vještine predstavnika uključenih lokalnih i regionalnih vlasti u okviru EU fondova. LAB se sastoji u praktičnim primjerima iz različitih programa financiranja s praktičnim vježbama i otvorenim raspravama između trenera i sudionika.

Tematska područja su identificirana kao najvažnija za regionalni razvoj za Istre.

Sve radionica jesu održane dva dana, uključujući ukupan broj
90 sudionika.

Specifično četiri radionice može se opisati kako slijedi:

1) Radionica " EU financirani projekti u sektorima turizma i kulture"
Cilj ove radionice bio je upoznati specifične instrumente i programe EU u području kulture i turizma, analizirajući mogućnosti financiranja raznih fondova EU i kroz primjere konkretnih projekata i dobrih praksi već provodi. Na radionici je prisustvovalo 28 sudionika iz lokalne vlasti, udruga, agencija, javne ustanove civilnog društva od regije.

2) Radionica "EU financira velike infrastrukturne projekte i"
Druga radionica održana je 26. listopada 2015. godine u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Bale. Prilazi temi infrastrukturnih projekata i njihove potrebe dokumentacije kao tema glavnih projekata. Tu je sudjelovalo 18 sudionika.

3) Radionica se obratila i nekim specifičnim projektima za mala i srednja poduzeća. Posebni programi EU su uvedeni i analiziraju detalje. Različite mogućnosti financiranja je predstavljen sudionicima (poduzetnicima, razvojnim agencijama, gospodarskim komorama). Na radionicama je sudjelovalo gotovo 16 sudionika iz javnog i privatnog sektora.

4) Radionica o EU-financiranim projektima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Posljednja radionica EU LAB o projektima EU održana je 5. i 6. studenog 2015. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Bale. Tema je bila Zajedničke poljoprivredne politike (CAP), ruralni razvoj i mogućnosti EU za poljoprivredni sektor u cjelini. Radionica je projektirana na sljedeći način: prvi dan u potpunosti upućen javni sektor, a drugi dan je uglavnom usmjereni na privatni sektor. Na radionici je sudjelovalo 28 sudionika.

Zemlja:
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Greece
Italy
Montenegro

Područje: Education

International Relationships and EU Projects

Tečajevi o Višerazinskom Upravljanju

ključne riječi: EU projekti, edukacija za lokalne i regionalne službenike, nevladinih organizacija i civilnog društva, ljudska prava.

U lipnju 2014. godine, SDA Bocconi Škola za upravljanje (Italija) započela je niz od osam trening seminara o upravljanju na više razina, naručila Regija Veneto (Italija) s partnerima projekta AdriGov (Jadranski operativni plan vlade), jedan Međunarodni projekt financiran od strane IPA jadranske prekogranične suradnje 2007-2013.

Osam treninga su održana u cijelom području suradnje (Italija, Hrvatska, Albanija, Crna Gora, Grčka i Bosna i Hercegovina). Naime u Hrvatskoj održana su dva seminara u Dubrovniku i Puli u suradnji s hrvatskim regionalnim vlastima (Istarske županije i Dubrovačko-Neretvanske županije).

Sudionici su odabrani na temelju kriterija utvrđenih od svih partnera projekta i Regija Veneto je bila odgovorna za definiranje sadržaja tečajeva.
Regija Veneto i SDA Bocconi organizirali su tečajeve i svi partneri su pridonijeli za odabrati sudionike i promicanje tečajeva u svojim područjima.

Očekivani rezultat cjelokupnog ciklusa seminara bilo je osigurati osoblje projektnih partnera razviti njihovo teoretsko znanje i praktične vještine na temu upravljanja na više razina.

Na području Hrvatske, održan je seminar u Dubrovniku (Hrvatska) 4. i 5. rujna 2014.god., usmjeren na osoblje od Agencije regionalnog razvoja, Dubrovačke Županije i Dubrovačke Interuniverzitetskog centra i u
Puli (Istra) na 20. i 21. listopad 2014, usmjerene regionalnim dionicima.

U skladi s prednostima od ciljnih skupina, seminar usmjeren na organizacije može napraviti njihove točke gledišta u obziru na europske i nacionalne razine ("gore" upravljanja na više razina).
Seminari su održani u regionalnim sjedištima u Dubrovniku i Puli u toku četiri dana (dva dana u svakom mjestu), na sljedeći način:
- Prvi dan je bio uvod u koncept multi-level upravljanja i njegovim implikacijama, kao i rasprava o programima za upravljanje iza svog rastućeg značaja. Drugo, sudionici su imali priliku da razmisle o tome kako analiza dionika može biti provedena zahvaljujući igranjem uloga. Igranje uloge je bilo potrebno kao polazište za uvođenje koncepta "uokvirivanja".
- Drugi dan je bio usmjeren o tome kako javni problemi je "uokviren". Sudionici su imali priliku da razmisle o dnevnom redu i da raspravljaju o toj temi. Na kraju, odlučene su moguće metodologie i predstavljeni i raspravljeni su uspješne prijedlog politike.

Zemlja:
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Greece
Italy
Montenegro

Područje: Education

International Relationships and EU Projects

Tečajevi o ljudskim pravima

ključne riječi: EU projekti, edukacija za lokalne i regionalne službenike, nevladinih organizacija i civilnog društva, ljudska prava.

U travnju 2014 god., Sveučilište "Cà Foscari" - Venecija (Italija) pokrenulo je ciklus tečaja (8 seminara) o ljudskim pravima, poručeno od Regije Veneto (Italija) i usmjereno partnerima projekta AdriGov (Jadranski operativni plan vlade), to jest međunarodni projekt financiran od strane Programa IPA jadranske prekogranične suradnje 2007-2013.

Ciklus obrazovanja je bio uglavnom usmjeren regionalnim i lokalnim organizacijama, kao što su nevladine organizacije i tijela javne vlasti, zainteresirane za bolje razumijevanje teme i zato što rade sa migrantima.

U Hrvatskoj su seminari održani u Dubrovniku 22. i 23. svibnja 2014., te u Puli (Istra) 3. i 4. srpnja 2014 god., usmjereni regionalnim stakeholderima i nevladinim organizacijama.
Oba seminara održan su u toku dva dana, uključujući ukupan broj 30 sudionika. Lekcije su održane na engleskom jeziku, a nastavnici pripadaju Sveučilištu "Ca Foscari u Veneciji".

Tema prvog dana bila je: "Ujedinjeni narodi i zaštita temeljnih prava". (pregled povijesnog i pravnog razvoja međunarodnog prava o ljudskim pravima, političkim i pravnim mehanizmima kontrole unutar UN-a, Vijeća za ljudska prava i "Ugovor tijela). Kratki video je također predstavljen. Profesor je dao pregled instrumenata ljudskih prava, zaštita maloljetnika i izbjeglica. Ostale teme bile su: mučenje, diskriminacija žena, rasne diskriminacije, imigranti, prava od osoba s invaliditetom.

Treća sjednica je bila posvećena međunarodnom humanitarnom pravu u cjelini.

Četvrta sjednica je o ulozi pojedinca u međunarodnom pravu ljudskih prava. Profesor je objasnio dva doktrinarna stava o međunarodnoj subjektivnost pojedinaca, s naglaskom na NVO (definicija i uloga u međunarodnim organizacijama).

Tema drugog dana bila je: "Glavni regionalni instrumenti" o Europskoj konvenciji za zaštitu temeljnih prava. Tijekom sjednice sudionici su gledali video dokumentarac o aktivnostima Europskog suda za ljudska prava "Savjest Europe".

Druga sjednica je bila usmjerena na Povelju o temeljnim pravima i sustavi zaštite ljudskih prava u Europskoj uniji, s ciljem pružanja općeg okvira načela i pravila EU, koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i pojedinih uloga Suda pravde sa sjedištem u Luksemburgu i Europskog suda za ljudska prava sa sjedištem u Strasburgu.

Ova sjednica je završena otvorenim pitanjima o pristupanju u Europsku uniju. U posljednjoj sjednici profesor je govorio o migraciji i azilu te zaštite u Mediteranu (pravni temelj i instrumenata na snazi).

Zemlja:
Croatia

Područje: Culture and Multimedia

Education

Tourism

Praktikum tečaj


Zemlja:
Croatia

Područje: Education

International Relationships and EU Projects

Obrazovanje i obuka o fondovima EU-a u Centru za EU i međunarodnu suradnju - Projekt AdriGov

ključne riječi: Projekte koje financira EU, obrazovanje za lokalne i regionalne službenike, civilno društvo, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, itd

U sklopu projekta AdriGov ( Program IPA CBC Adriatic ) osnovljen je Centar za EU i međunarodnu suradnju. U Centru su održani širok raspon različitih radionica, treninga i seminara.
Ovi događaji su imali za cilj poboljšati znanje i vještine predstavnika uključenih lokalnih i regionalnih vlasti u okviru EU fondova. Kroz organizirane događaje kapacitet za provedbu financijskih instrumenata EU - posebice vezano za politiku kohezijsk EU - kroz relevantne programe obuke poboljšan je učinkovit proces prijenosa know - how.

Teorija je ilustrirana praktičnim primjerima iz različitih programa s vježbama. Tematski područja jesu: Metodologija Upravljanja projektnim ciklusom; Strukturni fondovi i Kohezijski fond, Strateško planiranje za regionalni razvoj; programsko razdoblje 2014 - 2020: izazovi; Strukturni fondovi "Povećanje ekonomske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva"; EU. Programi za 2014-2020 "; Program Europske unije za obrazovanje; Strukturni fond Projekti 2014-2020", itd.

Zemlja:
Croatia

Područje: Education

Moja karijera u ugostiteljstvu i turizmu


Zemlja:
Romania

Područje: Education

Sustav e-kvaliteta za škole u južnoj Muntenia i jugozapadnoj Oltenia


Zemlja:
Romania

Područje: Education

Razvoj digitalne pismenosti među učenicima u srednjoškolskom obrazovanju na inovativni način


Zemlja:
Romania

Područje: Education

CONSEL - savjetovanje studenata za lakši prijelaz iz škole na aktivan život


Zemlja:
Romania

Područje: Education

Socijalna - humanistička kompetencije za tržište rada u jugozapadnoj Oltenia


Zemlja:
Romania

Područje: Education

Uspješna karijera u visokom obrazovanju kroz provedbu inovativnih programa obuke!


Zemlja:
Southern Europe

Područje: Culture and Multimedia

Education

Tourism

Seminar o zapošljavanju u vezi kulturne baštine

ključne riječi: kultura-kulturne baštine - zapošljavanje - izložbenim prostorima

Tijekom prve sjednice različiti problemi su riješeni. Prvi pristup je bio odnos muzeja i baštine, posebice pitanje strateškog planiranja, uzimajući kao primjer za tu svrhu model slijedi provincijala Muzej od Málaga. Druga konferencija vezana je uz moguće arhitektonske intervencija u izložbenim prostorima; treći razgovor raspravlja o važnosti i načinima funkcioniranja interaktivnih muzeja i njihove specifičnosti. Konačno četvrti razgovor bavila komunikacijske strategije koje koriste kulturnim institucijama: kako analizirati, razraditi, dizajn, razvoj, plan, savjetuju i procijeniti.
Što se tiče druge sjednice analiziran je slučaj povjerenika izložbe. Također, načina upravljanja putujuće izložbe i modaliteta zapošljavanja podjednako objasnio.
Konačno, ideja korporativne slike, komunikacijskih alata i javni image kulturnih institucija u cjelini, i muzej posebno, analizirali su, kao i nova uloga tikovi, društvenim mrežama i inovacije što se tiče kulture, baštine i turizma.

Zemlja:
Eastern Europe

Područje: Culture and Multimedia

Education

ICT, Telecommunications and Communication

Services - Commercial and Marketing

Uvod u webdoc

ključne riječi: računalo književni -internet-web-internet dokumentaran on line dokumentaran-broadcasting

Tečaj je govorio o webdoc kao novi alat za zapošljavanje i nove poslovne linije iz uvodnog gledišta. To usmjerena na interaktivnoj webdoc, novim mogućnostima zapošljavanja u tom sektoru i ažuriranje koliko je audiovizualni sektor proizvodnje je u pitanju iz globalne perspektive. Tečaj je podučavao dokumentarnog filma redatelja i redatelj filma produkcijske tvrtke.
Teoretski sjednice dotakao sljedećim pitanjima:
1. Uvod: stanje umjetnosti u vezi interaktivni dokumentarac na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
2. Glavni trendovi na ovom području.
3. WebDoc u Španjolskoj
4. Kreativni i tehnološki razvoj
5. Interaktivna dokumentar kao nova poslovnu liniju
6. Mogućnosti financiranja projekata WbDoc
7. Praktični sjednice (3)

Zemlja:
Spain

Područje: Culture and Multimedia

Education

ICT, Telecommunications and Communication

Services - Commercial and Marketing

Services - General

Tečaj kako postati trener, on-line trener i menadžer trening

ključne riječi: obrazovanje za trenere-trening on-line tečaj menadžer – trening projektiranja – predsjednički teaching- online nastave

Tečaj je strukturiran u tri različita dijela. Prvi dio posvećen je cilju nastave trenera. U tom smislu program ima nekoliko ključnih tema: a) elemente koji se odnose na obrazovanje dizajn i proces učenja; b) razine intervencije koliko su proces učenja 'planiranje je u pitanju; c) odnos između učenja i rada; d) izbor didaktičkih sredstava; e) samostalno učenje i nadzor; f) strategija za tržišne orijentacije od naučenih sadržaja; f) izrada od učenja / poučavanja plana; g) samozapošljavanje; h) formiranje woring tim i motivacija.

Druga skupina aspekata (nastava trenera) jesu sljedeća: a) postupci za e-učenje i uključene elemente ; b) aktivnosti koje se provode od strane e-learning procesa i načina ocjenjivanja; c) Outlook, e-mail, web stranice, on-line platforme, sučelja i društvene mreže.

Treća skupina bavi se aspektima : a) organizacija informacija; b) upravljanje projektima obuke i programa; c) vrednovanje programa i projekata obuke; d) marketing sadržaja naučio / treba naučiti.

Zemlja:
Western Europe

Područje: Culture and Multimedia

Education

Kampanja "dobar postupak" protiv rodnog nasilja

ključne riječi: rodno nasilje - zlostavljanje - nasilje protiv žena - dobre prakse protiv rodnog nasilja -

Tečaj se provodi kroz tjedne sjednice s mladima od 18 godina. Glavni alat koji se koristi je kazalište, tako da sudionici imaju neke osnovne alate kako bi se napravila kazališna predstava. Nakon što je igra zamišljena oni držati na probi za broj sjednice. Onda je priča napokon iziigrana pred publikom. Stoga tečaj sastoji se od kazališne radionice koja teče duž cijele akademske godine. Sjednice se odvijaju jednom tjedno. Dvije institucije surađuju u ovom stručnom osposobljavanju: Sveučilište u Malaga i NVO Al-Sur. To je jedinstvena preventivna aktivnost.
Počinje se s detaljnim promatranjem okolne stvarnosti i onda dubinske analize ove pošasti. Na temelju rezultata i zaključaka oni će napisati dramu.


To je kolektivni posao: svi sudionici razmjenjuju svoja gledišta, oni kolektivno odlučuju glavnu temu za predstavu i nastavljaju pisati i kolektivno. Činjenica korištenja kazališta kao alat je vrlo inovativna ideja. Oni koji sudjeluju u ovoj radionici, su sudjelovali iz iskustva koje bi im da putuju iz zlostavljanja i nasilja s najboljim praksama u dobrom postupku koliko ravnopravnost spolova je u pitanju. Sudionici su zaduženi za pisanje kazališne predstave za profesionalno kazalište grada Málaga.

Zemlja:
Eastern Europe

Područje: Culture and Multimedia

Education

tečaj o vokalnim tehnikama i zborske glazbe


Zemlja:
Spain

Područje: Culture and Multimedia

Education

Kreativnost u dojenčadi školskim učionicama

ključne riječi: novorođenče školske djece obrazovanje-kreativnost u dječjoj obrazovnog dječjeg stvaralaštva

Tu je i zabrinutost što se tiče dojenče obrazovanje u Španjolskoj: kako poboljšati rezultate tih najmlađih studenata, ali, prije svega, kako se pripremiti svoje mišljenje kako bi im da budu produktivniji u narednih obrazovnim stupnjevima.
U tom pogledu, naravno, počinje uvod u koncept kreativnosti i svoje vrlo pozitivne potencijalnih učinaka kada se primjenjuje na obrazovanje, posebice na ranijim fazama odgojno-obrazovnog procesa. Sudionici su, dakle, učili o pojmu kreativnosti, bilo iz teorijskog i od praktične točke gledišta.
Tečaj se bavi pitanjem o tome što se podrazumijeva pod "kreativnim dojenčadi školi", s obzirom u tom duhu ne samo različite postojeće teorije, već i koja vrsta prakse može se pratiti kako bi se transformirala zabavište u istinski kreativan škole.
Treća skupina sjednice bavi pojmom "kreativne nastavnih planova i programa". U tom smislu, ove sjednice pristupiti sljedeći obrazovne razine i do koje mjere kreativnost razvijen u dojenačkoj školi pruža dijete s praktične tehnike koje mogu modelirati svoj um kako bi se bolje shvati bolje opisane koncepte u fazama kasnije učenje. Polazeći od ovog obrazloženja, neki sjednice pristup kako izgraditi Creative nastavnih planova i programa, bilo za studentske (djeteta) i za nastavnika.
Konačno, četvrta skupina sjednice bavi promicanjem kreativnosti u dojenčadi škole kroz primjenu novih informacijskih i komunikacije tehnologije i inovativne tehnike kao i daleko od kurikulumi nastavnika je u pitanju.

Zemlja:
Spain

Područje: Culture and Multimedia

Education

Tourism

Uvod u Flamenco

ključne riječi: kultura-flamenco-glazba-ples-Andalusia- Andaluzijska kultura

Tečaj je glavna svrha bila predstaviti flamenco kao likovni izraz za sve sudionike. U tom smislu njegov program približio neke preliminarne koncepte koji se naučio kako bi razumjeli ovaj kulturni fenomen. Polazeći od ove točke, održanih sjednica bavila sljedećim temama:
- Definiranje Flamenco i Flamenco Znanost (Flamencología)
- Povijest i podrijetlo flamenco glazbe i flamenco kulture, kao i utjecaja duž povijesti na ovoj umjetnosti izražavanja; mitovi tradicionalno i povijesno povezani s flamenca
- Različiti oblici flamenco glazbeni: aspekti koji se odnose na melodiju, a s obzirom na ritam
- Pjesme koje dolaze iz iz općeg folklora i pjesme koje dolaze iz određene vrste radnih mjesta
- Različiti stilovi u vezi dvije posebne oblike flamenco pjesama: "Solea" i "seguiriya"
- Različiti stilovi u vezi dvije posebne oblike flamenco pjesama: "tanga" je "tanguillos" i drugim glazbenim izvedeni flamenco
- Različiti stilovi u vezi jedan određeni oblik flamenco pjesama, "Fandango": "malagueñas"; "granadinas" i "Pjesme iz Levante (istočni)"
- Različiti stilovi flamenco pjesme i flamenco glazbu odnose na Latinskoj Americi i drugim španjolskim područjima različitim od Andaluzije
- Završna radionica: živa glazba: nastup flamenco gitara glazbe i flamenko pjevanja.

Zemlja:
Cyprus

Područje: Education

Kako umjetnost i izvedbama mogu spriječiti ili smanjiti kriminal?Područje: Education

Zaustavi prijedlog za socijalnu izobličenja u akademskoj atmosferi


Zemlja:
Bosnia and Herzegovina

Područje: Education

kako se nositi sa prvim kapima škola


Zemlja:
Spain

Područje: Education

Services - General

Osnaživanje žena poduzetnica u upravljanju malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu pitanjima


Universitad de Málaga IDP IHF Comune di Reggio Emilia Adriatic Ionian Euroregion Municipality Distomo Arachova Antikyr Yeri Municipality www.isj.dj.edu.ro HASSA ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU Internet Web Solutions


CLAVET Autorska prava 2014-2017 - Sva prava pridržana
Testirano na
Ovaj projekt je financiran uz potporu Erasmus + programa Europska Unije . Autor je odgovoran za ove publikacije ( komunikacije ) i Komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koja bi mogla biti izrađena od sadržanih informacija. Erasmus Plus